Prawidłowy montaż jest koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania komory w trakcie eksploatacji, który pozwoli na spełnienie wymagań związanych z izolacyjnością cieplną, akustyczną oraz szczelnością na przenikanie atmosfery.

 

Montaż powinien być wykonany przez osoby dysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą fachową.

 

Zaleca się montować komorę w miejscach nienarażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych. Stal, z której wykonane zostały elementy komory może reagować na warunki atmosferyczne (śnieg, deszcze, słońce), czego niepożądanym efektem może być czasowe lub trwałe odkształcenia.

Komora powinna być ustawiona w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Wilgotność względna pomieszczenia, gdzie zamontowana będzie komora nie powinna przekraczać 60%.

Posadzka w pomieszczeniu, gdzie będzie montowana komora, powinna być wypoziomowana i gładka. W przypadku przygotowania zagłębienia pod podłogę należy zwrócić uwagę czy otwór został wykonany z należytą starannością (równy, gładki, odpowiednio głęboki, poziomy oraz czy zapewnia odpowiednią ilość miejsca do manipulacji przy montażu płyt ściennych).

 1. Sprawdzić zgodność wymiarów wewnętrznych pomieszczenia gdzie ma być montowana komora.
 2. Sprawdzić poziom podłoża – niespełnienie tego warunku może spowodować rozszczelnienie komory.
 3. Rozpakować elementy komory
 4. Zapoznać się z opisem produktu i rysunkiem montażowym,  sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem (szerokość, głębokość, wysokość, kierunek otwierania drzwi).
 5. Każdy element komory posiada swoje oznaczenie i jego montaż powinien następować zgodnie z oznaczeniami z dostarczonego rysunku.
 6. Montaż komory rozpocząć od zamontowania dostarczonych elementów bazowych (profil stalowy U), lub od zmontowania elementów podłogi.
 7. Montaż płyt ściennych rozpocząć od ściany tylnej łącząc wzajemnie ściany za pomocą dostarczonego klucza. Części wzajemnego łączenia płyt mogą zostać uszczelnione za pomocą masy uszczelniającej (sylikon lub butyl – zalecane w komorach mroźniczych). Element ścienny z miejscem do montażu drzwi zamontować bez płata drzwiowego.
 8. Montaż płyt sufitowych rozpocząć przed zamontowaniem ostatniego elementu ściennego – postępować podobnie jak przy montażu elementów ściennych.
 9. Po zmontowaniu komory przystąpić do zamontowania płata drzwiowego.
 10. Nałożyć płat drzwiowy na element ścienny.
 11. Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło - w zależności od sytuacji dokonać stosownych regulacji.
 12. W drzwiach mroźniczych do puszki elektrycznej zamontowanej na futrynie podłączyć zasilanie 230 V z zabezpieczeniem 3- 5 A w skrzynce zasilającej przewodem 3 x 1,5mm. Zasilanie służy do podgrzania grzałki w futrynie i progu w celu wyeliminowania przymarznięcia uszczelki. Sprawdzić zasilanie urządzeniem pomiarowym oraz przez sprawdzenie powierzchni futryny czy jest ciepła.
 13. Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi i elementy komory bezpośrednio po ich zamontowaniu.
 14. Zamontować obróbki PCV (opcja dodatkowa)
 15. Przed montażem agregatu chłodzącego pamiętać, aby strumień powietrza wypływający z wentylatora chłodnicy nie był skierowany bezpośrednio na drzwi.

 

 1. Należy unikać zbędnego otwierania drzwi oraz wkładania ciepłych artykułów żywnościowych (różnica pomiędzy częścią chłodzoną a towarem nie powinna być większa niż 10°)
 2. Przeszkolić personel w zakresie prawidłowej eksploatacji komory.
 3. Schłodzić komorę do temperatury pracy przed pierwszym załadunkiem oraz po każdym wyłączeniu komory z eksploatacji.